لطفا برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگ بر روی عکس کلیک کنید


فصل 7 بردار و مختصات

پاره خط جهت دار


فعالیت

1- یک دانش آموز در حیاط مدرسه ایستاده است.در صفحهٔ زیر این دانش آموز را با یک نقطه نشان داده ایم.این فرد در حیاط مدرسه در چند مسیر مختلف می تواند حرکت کند؟ آنها را نشان دهید.
bordar va mokhtasat 1(madresemajazi.ir).jpg

2- شخصی در حال حرکت دادن یک جعبه روی زمین است.
bordar va mokhtasat 2(madresemajazi.ir).jpg

کاردرکلاس

در شکل زیر نیروی وزن یک جعبه با یک بردار مشخص شده است. مانند نمونه برای حرکت ها با نیروهای مشخص شده در شکل های زیر بردار رسم کنید.
bordar va mokhtasat 3(madresemajazi.ir).jpg

فعالیت

1- در شکل زیر دو نفر جعبه را از دو طرف می کشند. با توجه به نیروهای رسم شده به سؤالات زیر پاسخ دهید.
bordar va mokhtasat 4(madresemajazi.ir).jpg

2- دو دانش آموز در حال طناب کشیدن هستند.
bordar va mokhtasat 5(madresemajazi.ir).jpg

تمرین

1- شکل زیر تصویر یک جعبه است که چند نفر آن را با طناب می کشند. نیروهایی که به این جعبه وارد می شود را با بردار در تصویر از بالا نشان دهید.
bordar va mokhtasat 6(madresemajazi.ir).jpg

2- با توجه به 4 جهت نشان داده شده حرکت نقطه ی a را نشان دهید
bordar va mokhtasat 7(madresemajazi.ir).jpg


3- علی از خانه به مدرسه رفته است. با انتخاب مسیر رفتن علی به مدرسه، حرکت های او را با بردار نشان دهید.
bordar va mokhtasat 8(madresemajazi.ir).jpg

4- بردار ab ، -3 است، یعنی 3 واحد در جهت منفی محور از نقطه ی a به نقطه ی b حرکت کرده ایم .ابتدای این بردار نقطه ی +1 و انتهای آن نقطه ی -2 است .
bordar va mokhtasat 9(madresemajazi.ir).jpg
هنمایی مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی , پایه هفتم ,درس عربی,عربی ,زبان عربی , عربی اوّل دوره ی متوسط ,عربی اوّل متوسط ی اوّل , عربی اوّل,راهنمایی مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی ,پایه هفتم , درس زبان,زبان ,زبان انگلیسی ,انگیلسی اوّل دوره ی متوسط ,انگلیسی اوّل متوسط ی اوّل , انگلیسی,اوّل راهنمایی ,مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی ,پایه هفتم , درس فارسی,فارسی,زبان فارسی ,فارسی اوّل دوره ی متوسط ,فارسی اوّل متوسط ی اوّل , فارسی,اوّل راهنمایی ,مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی , پایه هفتم, درس اجتماعی,اجتماعی ,مطالعات اجتماعی,مطالعات ,اجتماعی اوّل دوره ی متوسط ,اجتماعی اوّل,متوسط ی اوّل , اجتماعی اوّل راهنمایی ,مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی , درس قرآن,قرآن ,قرآن اوّل دوره ی متوسط ,قرآن اوّل متوسط ی اوّل , قرآن اوّل راهنمایی ,مدرسه مجازی, دوره راهنمایی, اوّل راهنمایی , درس هدیه های آسمانی,هدیه ها ی آسمانی ,هدیه های آسمانی اوّل متوسط ,هدیه های آسمانی اوّل , هدیه های,آسمانی اوّل راهنمایی