پرسش های متن

1- چرا حکومت جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران وظایفی بر عهده دارد ؟
چون مردم برای ایجاد حکومت جمهوری اسلامی فداکاری بسیاری کردند و برای حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی نیز از هیچ کوششی دریغ نکردند
2- وظایف مهم حکومت جمهوری اسلامی در برابر مردم را بگویید ؟
1- پاسداری از اسلام
2- نگهبانی از استقلال
3- آموزش و پروش
4- بهبود زندگی مردم
3- نگهبانی از استقلال را توضیح دهید ؟
حکومت جمهوری اسلامی وظیفه دارد کشور را از تجاوز بیگانگان حفظ کند و حکومت نباید بگذارد دشمنان اسلام در اداره ی کشور ما دخالت کنند
4- حکومت جمهوری اسلامی در برابر بی سوادی چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟
وظیفه دارد آموزش و پرورش را برای همه مردم فراهم کند تا بی سوادی از بین برود زیرا جامعه به افراد باسواد
، متخصصان ، دانشمندان ، صنعتگران و کشاورزان ماهر نیاز دارد
5- در جمهوری اسلامی مهمترین وظیفه ی حکومت چیست ؟
پاسداری از اسلام و اجرای قوانین اسلامی
6- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند چه نتیجه ای به دست می آید ؟
بی سوادی از میان می رود و افراد باسواد ، متخصصان ، دانشمندان ، صنعتگران و کشاورزان ماهر مورد نیاز جامعه پرورش پیدا می کنند
7-حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای بر عهده دارد ؟
باید برای تامین وسایل رفاه و آسایش همه مردم تلاش کند و فقر را از بین ببرد تا همه مردم در آمد کافی داشته باشند و
حکومت باید با همکاری مردم صنعت و کشاورزی را گسترش دهد تا شغل ها بیشتری ایجاد شود و در آمد مردم افزایش پیدا کند