1- به هر یک از کلمه های زیر ، (( زده )) اضافه کنید و با آن جمله بسازید .
darse2 1(madresemajazi.ir).jpg
2- مخالف هر یک از کلمه های زیر را بنویسید

دور = نزدیک / درون = بیرون / پیر = جوان
وحشی = اهلی / شادی = غم / طولانی = کوتاه
5 به هریک از کلمه های زیر (( ترین )) اضافه کنید و با آن ها جمله بسازید.
darse2 2(madresemajazi.ir).jpg
6- با استفاده از کلمه های زیر یک متن بنویسید
darse2 3(madresemajazi.ir).jpg
7 جمله های زیر را به دلخواه کامل کنید


  • کتاب های می توانند سالم وتمیز باشند ، اگر ما از آن ها خوب نگهداری کنیم و آن ها در کتابخانه مرتب بچینیم
  • کتاب بهترین دوست انسان است ؛زیرا مطالب مفیدی را به ما یاد می دهد
8 – جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید
darse2 4(madresemajazi.ir).jpg