درک و دریافت


1- سرود ملّی نشانه ی چیست ؟
سرود ملّی به همراه پرچم نشانه استقلال کشور است و سرود ملّی خلاصه ی افتخارات ، عظمت ها و خواسته های یک ملّت است .
2- در سرود ملّی کشور ما به چه چیز هایی اشاره شده است ؟
به بهمن ماه پیروزی انقلاب – ایمان – امام – استقلال – آزادی – شهیدان – جمهوری اسلامی – پایندگی و جاودانگی ایران
3- از سرود ملّی در چه زمانهایی استفاده می شود ؟
مراسم رژه – مراسم بزرگ رسمی – هنگام اعلام پیروزی قهرمانان در مسابقات
4- وظیفه ی ما هنگام شنیدن سرود ملّی چیست ؟
اگر می توانیم باید این سرود را در هنگام شنیدن زیر لب زمزمه کنیم در غیر این صورت باید سکوت کرده
و با توجه کامل به سرود گوش کنیم و از حرف زدن و ایجاد سرو صدا خود داری کنیم .

واژه آموزی
نکته ها
معنی واژه ها

اهتزاز = جنبش – تکان / افق = کرانه های آسمان / خاور= شرق / فروغ = روشنایی / فرّ = شکوه / گردن آویز = مدال / رژه = عبور مرتب سربازان / موزون = آهنگین – دارای وزن – هماهنگ / تضمین = ضامن شدن /