پرسش های متن
1- سبزینه در کجا قرار دارد و چه می کند ؟
برگ، رنگيزه های سبزی به نام سبزينه(کلروفيل)دارد. سبزينه انرژی نور خورشيد را جذب می کند
2- گیاهان از انرژی نو خورشید چه استفاده ای می کنند ؟
گياهان از انرژی نور خورشيد برای ساختن غذا استفاده می کنند.
3- گیاهان چگونه از انرژی نور خورشید برای ساختن غذا استفاده می کنند ؟
برای ساختن غذا ، روزنه های برگ، کربن دی اکسيد را از هوا می گيرند. ريشه ها نيز آب و مواد محلول
در آن را از خاک گرفته و به وسيله ی آوندها به برگ می رسانند سپس گیاهان بوسیله نورخورشید که در
سبزینه ذخیره شده عمل فتو سنتز را بر روی این مواد در داخل برگ انجام می دهند .
آزمایش کنید
بر روی يک قاشق نشاسته، قطره قطره محلول يد بريزيد. مشاهدات خود را يادداشت کنيد و در کلاس گزارش دهيد.

با اضافه شدن ید به نشاسته رنگ نشاسته به آبی تیره تغییر خواهد کرد
آزمایش کنید
برگی را در يک بِشر( ظرف شيشه ای آزمايشگاهی) کوچک بگذاريد و آن قدر الکل روی آن بريزيد تا روی آن را بپوشاند. حال اين بشر را در يک بشر بزرگ تر که تا نيمه از آب پر شده است، بگذاريد. آن قدر اين بشر را حرارت دهيد که تمام رنگ سبز از برگ خارج شود و شما آن را در بشر کوچک ببينيد. برگ را با احتياط از بشر خارج کنيد و آن را با آب بشوييد. سپس برگ را در يک بشقاب بگذاريد و محلول يد را روی آن بريزيد. چه مشاهده می کنيد؟

رنگ برگ به آبی تیر ه تغییر خواهد کرد
ايستگاه فکر
نتايج دو آزمايش قبل را که انجام داده ايد با يک ديگر مقايسه کنيد. چه نتيجه ای می گيريد؟

در هر دو آزمایش با اضافه شدن ید به نمونه آزمایش در نمونه رنگ آبی تیره ظاهر شد .
با توجه به اینکه نمونه آزمایش اول نشاسته بود نتیجه می گیریم
1- برای تشخیص نشاسته می توان از ید استفاده کرد
2- برگ گیاه که محل غذاسازی برای گیاه است نیز دارای نشاسته است
4- برگ گياهان ....1.... را در ....2..... ساخته شده (....3....)ذخيره می کنند.
1- انرژی نور خورشید
2- مواد غذایی
3- مانند نشاسته
5- همه موجودات زنده از چه چیزی تغذیه می کنند ؟
همه ی موجودات زنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم از غذايی که گياهان می سازند، تغذيه می کنند. گياهان خود نيز از اين غذا استفاده می کنند.
6- ایا ساقه های گیاهان نیز غذا سازی می کنند ؟
تمام ساقه های گیاهان غذا سازی نمی کنند اما ساقه های سبز رنگ گياهان مانند ساقه ی لوبيا که کلروفيل دارند نيز غذاسازی می کنند.
7- محل اصلی غذا سازی گیاهان کجاست ؟
محلّ اصلی غذاسازی برگ است.
8- چرا برگ بعضی از گیاهان به شکل تله در آمده است ؟
گياهان همه ی انواع غذاها را نمی توانند، بسازند. به دليل اين نياز، برگ بعضی از گياهان به شکل تله
درآمده است که می تواند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کند. اين گياهان مواد بدن شکار خود را مصرف می کنند.
9- در قسمت های مختلف گياهان چه مواد غذايی وجود دارد؟
در اين مورد اطّلاعات جمع آوری و جدول زير را کامل کنيد:
olom d11 1.jpg
10 اکسیژن مورد نیاز جانداران چگون ساخته می شود؟
در فتوسنتز علاوه بر غذا، اکسيژن نيز توليد می شود. اين اکسيژن از روزنه های برگ وارد هوای اطراف می شود.
11- سه کاری که در فتو سنتز اتفاق می افتد چیست ؟
1- غذاسازی
2- تولید اکسیژن مورد نیاز جانداران
3- فتو سنتز با تولید اکسیژن به از بین بردن آلودگی هوا نیز کمک می کند .
ايستگاه فکر
گياهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

گیاهان برای عمل فتو سنتز به کربن دی اکسید که از تنفس جانوران و سوختن
سوخت های فسیلی تولید می شود نیاز دارند بنابر این با جذب کربن دی اکسید باعث
کم شدن این گاز در هوا و درنتیجه کم شدن آلودگی هوا می شوند .