درس اوّل معرفت آفریدگار
معنی درس
این همه خلق را که شما بینید به دین چندین بسیاری ، این همه را خالقی است
که آفریدگار ایشان است و نعمت از ایشان از وی است، آفریدگار را به باید پرستیدن
و بر نعمت او سپاس داری باید کردن .

تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند ، همگی آفریننده ای دارند که
آن ها را آفریده است و نعمت هایی که داندن از او است پس باید
این آفریننده را به پرستندند
و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد .
اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل ، و غفلت از این و نااندیشیدن ،
تاریکی افزاید اندر دل ، و نادانی و گمراهی است .

تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود
و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود . (( تاریخ بلعمی ، ابو علی بلعمی ))

باد بهاری وزید از طرف مَرغزار ........ باز به گردون رسید ناله ی هر مرغزار
در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد کهآوزا هر پرنده ای در آسمان بلند شود .
خیزو غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع .....ناله موزون مرغ ،بوی خوش لاله زار
برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن .
هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند .... بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوند گار
تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند آواز بلبل و قمری چه چیزی است ؟ جزیاد خداوند .
برگ درختان سبز در نظر هوشیار ...... هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .
خود ارزیابی
1- چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود ؟
اندیشیدن در کار آفریننده و توجه به آفریده هایش .
2- منظور از بیت ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار ... هروروقش دفتری ست ، معرفت کردگار ) چیست ؟
در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .
3-به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تاکید می کند ؟
اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها
معنی واژه ها
خلق =آفریده – مردم / خالق=آفریننده / سپاس داری=سپاس گذاری / افزاید=زیاد می کند/ غفلت = بی خبری – فراموش کاری / مرغزار=چمن زار / گردون = آسمان /زار = ناتوان/ خیز =برخیز – بلند شو / غنیمت شمار =قدر فرصت را بدان / جنبش = حرکت تکان / ربیع =بهار / موزون = آهنگین – هماهنگ /قمری =نوعی پرنده / دفتر =دراینجا منظور کتاب است / معرفت =شناخت از روی علم ودانش وآگاهی .
مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,ریاضی ششم , دروس ریاضی, درس ریاضی ,ریاضی ,ریاضی پایه ششم , ریاضی ششم دبستان,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس علوم تجربی,علوم ,علوم تجربی , علوم ششم ,علوم پایه ششم , علوم ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس کار وفناوری ,کار وفناوری ,کاروفناوری پایه ششم ,کاروفناوری ششم , کاروفناوری ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس فارسی,فارسی,زبان فارسی ,فارسی پایه ششم ,فارسی ششم , فارسی ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس اجتماعی,اجتماعی ,مطالعات اجتماعی,مطالعات ,اجتماعی پایه ششم ,اجتماعی ششم,اجتماعی ششم دبستان , مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس قرآن,قرآن ,قرآن پایه ششم,قرآن ششم, مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,درس هدیه های آسمانی,هدیه ها ی آسمانی ,هدیه های آسمانی ششم, هدیه های آسمانی پایه ششم ,