فعالیت های درس
1-تشبیه هایی را که در متن درس به کار رفته ، پیدا کنید و بنویسید

1- دریاقلی به وسعت دریاست نام تو
2- دریاقلی ،هم چون دریایی خروشان بود .


2-جملات يا عباراتی را از متن درس پيدا کنيد و يا خودتان بنويسيد که هريک
علامت های زير را داشته باشند.
( ؟ - ! - « » - : )

دریاقلی !رکاب بزن یا علی بگو
شهید « دریاقلی سورانی » یکی از دلاوران دوران دفاع مقدس بود .
دریا قلی با چه وسیله ای خود را به شهر رساند ؟
انگار کسی در گوشش می گفت : دریا قلی رکاب بزن همه چیز به جوانمردی
تو وابسه است


3- بیت زیر را توضیح دهید و آرایه های موجود در آن را بنویسید
دریا قلی ! به وسعت دریاست نام تو تاریخ ، در تلفظ نام الکن است

دریا قلی ! وسعت نام تو به اندازه ی دریا بزرگ است تاریخ برای گفتن حقیقت نام تو ناتوان است
آرایه ها
1- تشبیه : نام تو به وسعت دریاست .
2- شخصیت بخشی : تاریخ در تلّفظ نام تو الکن است ( اینگونه تصور شده است که تاریخ شخصی است که می تواند سخن بگوید )


املاء
1- کلماتی را که در نوشتن آن ها یکی از شکل های حرف (( ف ، ق ))به کار رفته
پیدا کنید و بنویسید .
ف = هدف – فدا جان فشانی – حفظ – اوراق فروشی – فرزند – فرسوده – ذوالفقاری –
غافلگیر- فوراً – افتاد – تکلیف – فریاد - مدافعان – نفوذ – معروف- اتفّاق .
ق= دریاقلی – به موقع - قرار – قلّه – مقدس – سقوط – اوراق – ذوالفقاری – قدرت –
مقابله – عقب – انتقال – اتفّاق .

2- با توجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید
در داستان های کهن ایرانی آرش ، دلاور مردی بود که وقتی قرار شد که کمانداری ایرانی تیری رها کند و
هر جا که تیر فرود آید
مرز ایران باشد ، دلیرانه بر قلّه ی دماوند بر آمد و تیری در چلّه ی کمان نهاد و با
پرتاب کردن آن ، سرزمین ایران را از
بیگانگان رهایی بخشید و جان خود را دراین راه فدا کرد .
خاطره ی این جانفشانی درراه پاسداری از میهن ،هنوز در یاد ها زنده است . این سرزمین در هر
روزگاری
، پهلوانان و نام آوران بی شماری را در خود پرورانده است .
3- در هر ردیف هر نخستین کلمات را بر دارید ، از راست به چپ کنار هم قرار دهید
تا یک واژه از متن درس به دست آید ، کلمه مورد نظر را جلوی همان ردیف بنویسید
الف ) برادر - عماد - ثابت -------> بعث
ب) لار – مادر - سامرا ------------> لمس
پ ) غایب – راز – یاس – باغ -------> غریب
ت) مرد – حالا – نان – تماس --------> محنت


نگارش

متن زیر را به دقّت بخوانید و نشانه های نگارشی را هر جا که لازم است قرار دهید .

« دریاقلی در آن شب پاییزی نهم آبان ماه 1359 ،فرزند خورد سال خود را در نزدیکی سایه هایی که در سیاهی شب داشتند خود را برای حمله ی وحشیانه به آبادان
آماده می کردند ، تنها گذاشت . او ، با همه توان و قدرت ، رکاب می زد . انگار کسی در گوشش می گفت : دریاقلی ! رکاب بزن ، همه چیز به جوانمردی تو وابسته است .اگر کوتاهی کنی ، همه شهر و دیار نابود خواهد شد
دریا قلی ! رکاب برن ، یا علی بگو ...................... چشم انتظار همّت تو ، دین و میهن است »


2- کار دریا قلی را با کار آرش مقایسه کنید و نتیجه را در یک بند بنویسید .از نشانه های نگارشی مناسب هم استفاده کنید .
هردو ، کاری میهن پرستانه انجام داده اند . هردو درواقع برای حفظ ، مرزهای ایران ، از خود شجاعت نشان دادند .
3- من با خواند این درس
کنجکاو شدم که در باره شهدای جنگ تحمیلی و قهرمانان اسطوره ای ایران اطّلاعات بیشتری به دست بیاورم

متوجه شدم که ایز سرزمین قهرمانان گمنامی دارد که برای حفظ ایران حتی از فرزندان خود نیز گذشته اند .

اکنون احساس می کنم که ما برای حفظ دست آورد های شهدایمان وظیفه ی سنگینی بر دوش داریم .

کار گاه نویسندگی

توصیف
یکی از راه های تمرین و تقویّت نویسندگی بهره گیری از توصیف است .
توصیف ، بیان ویژگی های یک چیز است . در توصیف باید به رنگ ، بو ،
نرمی ، درشتی ، فاصله و دیگر خصوصیّات ، توجّه کرد .توصیف دقیق، سبب
می شود خواننده، به آسانی، شئ مورد نظر را در ذهن خود بازسازی کند .


1- کدام بخش درس از نظر توصیف زیباتر است ، آن را بنویسید و توضیح دهید


2- با استفاده از توصیف ، یک بند در مورد میهن (( ایران من )) بنویسید.

3- فهم خودرا از ضرب المثل ((هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر )) ف در یک بند بنویسید .
وقتی کسی از امکانات ، ثروت ، و قدرت بیشتری بر خوردار باشد به طور یقیین
مسئولیت ، دردسر و مشغله ی بیشتری نیز خواهد داشت و باید انرژی وقت بیشتری
برای انجام کار های خود صرف کند


4- هرچه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید ، در یک بند بنویسید .
مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,ریاضی ششم , دروس ریاضی, درس ریاضی ,ریاضی ,ریاضی پایه ششم , ریاضی ششم دبستان,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس علوم تجربی,علوم ,علوم تجربی , علوم ششم ,علوم پایه ششم , علوم ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس کار وفناوری ,کار وفناوری ,کاروفناوری پایه ششم ,کاروفناوری ششم , کاروفناوری ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس فارسی,فارسی,زبان فارسی ,فارسی پایه ششم ,فارسی ششم , فارسی ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس اجتماعی,اجتماعی ,مطالعات اجتماعی,مطالعات ,اجتماعی پایه ششم ,اجتماعی ششم,اجتماعی ششم دبستان , مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس قرآن,قرآن ,قرآن پایه ششم,قرآن ششم, مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,درس هدیه های آسمانی,هدیه ها ی آسمانی ,هدیه های آسمانی ششم, هدیه های آسمانی پایه ششم ,

پایان درس چهاردهم دریا قلی